Categoriearchief: Nieuws

Wij zijn benieuwd naar uw woonwensen! Vul onderstaand de enquete in!

Bent u tevreden met uw huidige woning? Wat wilt u in de toekomst? Waaraan moet de volgende woning voldoen? Waarom wilt u niet verhuizen? enzovoort. Ga naar de enquête

Met deze informatie hebben we een richtlijn om goede voorstellen te doen naar de gemeente.

We werken hierin samen met het COSBO (belangenbehartiging voor ouderen), Solgu (belangenbehartiging voor mensen met een beperking) en ACO (Adviescommissie voor het Ouderenbeleid Utrecht).

Actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht is nauw betrokken geweest bij het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’

Alle documenten rondom dit programma is te vinden op de website van de gemeente Utrecht en hieronder hebben wij ze ook voor u op een rijtje gezet.

Voorstel_11755

Actieprogramma Samen stad maken op de Utrechtse manier

Praatplaat Samen stad maken op de Utrechtse manier

Participatie -en inspraakverordening

toelichting Participatieverordening Aangepaste Participatie en inspraakverordening met wijzingen bijgehouden

Besluitenhistorie participatie 25 juni 2019

 

Verslag MNU bijeenkomst Activering d.d. 18 april 2019

 

Maatschappelijk Netwerk Utrecht is een netwerk dat diverse Utrechtse organisaties, die maatschappelijke ondersteuning als doel hebben, bij elkaar brengt. Dit proberen we te bewerkstelligen aan de hand van thema’s en het thema van vandaag is ACTIVERING.

Het MNU heeft deze middag samen met het buurtteam georganiseerd. Wim nodigt Sandra Schuitemaker van ‘Meetellen in Utrecht’ uit om haar presentatie te geven (het verslag en de presentatie vindt u hieronder.

Verslag MNU bijeenkomst 18 april 2019

Activering Bijdragen aan het geluk van haar inwoners staat sinds 2015 centraal in het beleid van de gemeente Schagen_

Verslag bijeenkomst MNU d.d. 22 maart 2018

Donderdagmiddag 22 maart 2018 is er vanuit het Maatschappelijk Netwerk Utrecht een samenkomst geweest met als doel te komen tot een betere afstemming tussen de cliëntenraden en de buurtteams. Er is besproken hoe de inbreng van cliënten en de manier van werken van de Buurtteams beter kan en omgekeerd, hoe  de buurtteams beter gebruik kunnen maken van kennis en ervaring van cliënten.

Hieronder staat het verslag van de bijeenkomst.

Verslag bijeenkomst MNU op 22 maart 2018

Verslag bijeenkomst MNU 1 november 2017

De bijeenkomst start met een casus (interview) tussen Jaap Meeuwsen (lid cliëntenraad participatiewet Utrecht) en Dennis van Elten (ervaringsdeskundige en voorzitter bij een cliëntenraad participatiewet Utrecht).

Casus
Het eerste contact met het Buurtteam Sociaal was n.a.v. het Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Dennis. Elk jaar wordt er door het buurtteam een indicatie opgesteld. Vervolgens kreeg Dennis contact met het Buurtteam Jeugd i.v.m. zijn zoon omdat hij een ontwikkelingsachterstand heeft. Er is momenteel in het gezin van Dennis contact met de ambulant begeleider, de pré logopedist, de fysiotherapeut, de gezinshulp en de huishoudelijk hulp. In totaal komen er 7 personen over de vloer bij Dennis. De professionals overleggen niet met elkaar dus elke keer moet je je hele verhaal weer vertellen. Dennis zou het fijn vinden als er gewoon 1 persoon per gezin is die het contact onderhoud met alle professionals, 1 casemanager (1 aanspreekpunt en geen 7). Momenteel legt het extra druk op het gezin.

Vragen uit de zaal
Naar aanleiding van de casus komen er vragen vanuit de zaal. Er wordt opgemerkt dat het uitgangspunt van het Buurtteam is: 1 contactpersoon per gezin! In het geval van Dennis zijn er meerdere specialistische professionals die hulp verlenen en dat is nodig omdat deze specialistische taken niet uitgevoerd kunnen worden door het Buurtteam. Het probleem dat Dennis beschrijft is wel bekend bij het buurteam, zij lopen hier zelf ook tegenaan en zijn ook zoeken hoe ze dit het beste kunnen organiseren.
Als vervolg op de casus wordt Dennis verder geïnterviewd. Hij geeft aan dat er veel verschil zit tussen de medewerkers van de buurtteams. Zij doen dezelfde taken maar vullen dat allen anders in. Bij de ene buurtteammedewerker kost dat meer energie dan bij de andere.

Is er een systeem waar de buurtteammedewerkers mee werken waar ze alle gegevens van 1 cliënt kunnen inzien? Ja, deze is er. De cliënt heeft ook het recht om zijn eigen gegevens in te zien, hiervoor kan hij terecht bij de buurtteammedewerker.

Van Generalisten wordt verwacht dat zij alles weten van de problemen die er spelen in een gezin. Het beroep Generalist is nog in ontwikkeling maar deze moet zeker het hele plaatje in beeld hebben.

De zaal splitst zich in 5 groepen om de ervaringen n.a.v. de casus te bespreken.
De vraag hierbij is; wat is de ervaring met de buurtteams en de onafhankelijke cliëntondersteuning?

Plenair
Na een brainstorm in groepjes komt iedereen plenair bij elkaar om de belangrijkste ervaringen te bespreken en waar kunnen we een volgende keer aandacht aan besteden. De bevindingen worden per groepje doorgenomen (zie foto’s).

Overeenkomsten
– Er is behoefte aan informatieverschaffing; hoe vind je elkaar?
– Eigen kracht; hoe ga je daarmee om, vraagt een bepaalde aanpak vanuit de buurtteammedewerker.
– Behoefte aan klantondersteuning; Klantondersteuner U Centraal.
– Regie; thema’s dagbesteding, migranten (NOMU) en schuldhulpverlening.
– Relatie Client/BTO

Vanuit de buurtteams; wie bereiken we niet? Kunnen de cliënt organisaties hier input over geven?
Er gaan veel negatieve verhalen over de buurtteams te ronde. Hoe is de medezeggenschap (collectief en individueel) geregeld. Het is fijn als je weet waar je je signaal kwijt kunt. Durf je als cliënt vrijuit te praten naar de buurtteammedewerker.

Hoe verder?
Onderstaande afspraken zijn gemaakt.
– Welke cliënt-organisaties zijn er? Wat doen ze? Aktie Jaap en Wim maken een lijst
– Zijn er nog inhoudelijke thema’s /vraagstukken die we willen bespreken? Twee personen hebben zich aangemeld om mee te denken. Zij krijgen een uitnodiging via Gertie.
– In het 1e kwartaal van 2018 wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland.

Verslag bijeenkomst MNU 22 juni 2017

Hoe kunnen we de betrokkenheid van de buurtteams versterken?

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU), een van de clusters die uit de bundelingsoperatie van 2015 zijn voortgekomen, wil breder dan alleen in eigen verband bijeenkomsten organiseren om tot meer samenwerking en versterking tussen de diverse organisaties te komen. De website van MNU staat open voor allen die dat wensen; dit kan een platform worden om elkaar beter te vinden.

Tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2017 is naar voren gekomen dat er de behoefte bestaat aan een betere samenwerking met de buurtteams. Er is behoefte om de knelpunten met de organisaties te bespreken. Deze knelpunten leven vooral bij de doelgroep ‘cliënten’.

Jaap Meeuwsen van De Achterkant krijgt als eerste het woord en bespreekt (interactief met de deelnemers) hoe de medezeggenschap bij verschillende wetten al dan niet geregeld is. En voorts: hoe is wet- en regelgeving vertaald naar de praktijk ter plaatse? Er zijn verschillende vormen te noemen, medezeggenschap, belangenbehartiging, versterking/empowerment en participatie. Alle vormen zijn nodig om een inclusieve samenleving te bereiken. Leidend hierbij is het VN-verdrag. In ieder geval blijkt tijdens het gesprek dat het vrij ingewikkeld is hoe de medezeggenschap (in welke vorm dan ook) geregeld is.

Namens de buurtteams Sociaal nemen Annemieke Scholten en Gerti Nieuwenhave het woord. Zij vertellen over de werkwijze van de buurtteams Sociaal, hoe zij deze vormgeven. Hoe de relatie met de cliënt is opgebouwd en dat er na afloop van de begeleiding wordt geëvalueerd en gerapporteerd. Er is een afstudeerproject gedaan over klantparticipatie: wat is er nodig? Wat heeft de cliënt nodig en wat heeft de medewerker nodig? Het buurtteam Sociaal maakt een jaarplan, organiseert themabijeenkomsten. Mensen melden zich aan om anderen te helpen vanuit hun eigen ervaringen (ervaringsdeskundige). De intervisiegroepen worden uitgebreid door middel van de inzet van cliënten. Buurtteam Sociaal en buurtteam Jeugd en Gezin willen samen thema’s organiseren om zo ook van elkaar te kunnen leren.
Er volgt een kleine discussie vanuit de zaal over het doel van bijeenkomsten. Er is behoefte aan terugkoppeling van afspraken die gemaakt worden en men wil deze ook terugzien in de praktijk. Hoe kun je als cliënt invloed uitoefenen op de wijze waarop je behandeld wordt?
Na de pauze volgt een inventarisatie van zaken waarbij aan verbetering moet worden gewerkt. Deze zijn te zien als voorbeelden om de discussie over en weer te stroomlijnen en versterken:

1. Communicatie en/of samenwerking van de buurtteams sociaal (WMO – van Incluzio) met buurtteams jeugd en gezin (Jeugdwet – van Localis).

– Uit één gezin de problematiek zoals aangepakt door “sociaal” en tevens de problematiek van het kind in hetzelfde gezin door “jeugd en gezin” en beid buurteams slaagden er niet in om hun werk af te stemmen – wat wel had gemoeten.
– Alleenstaande ouders worden (ook als het hun alleen om bij voorbeeld schulden of huisvesting gaat) automatisch doorverwezen naar “jeugd en gezin”, in plaats van naar Buurtteam “sociaal”. Omdat dit als bedreigend wordt ervaren, haken deze cliënten veelal af.
– “Je wordt 18….”  Dat jongeren bij de leeftijdsgrens moeten switchen, leidt ertoe dat zij noodzakelijke zorg (vaak juist op dat moment) ontberen. In de praktijk levert dat dramatische toestanden.

2. Voor veel cliënten is het lastig de buurtteams te vertrouwen omdat Werk en Inkomen (W&I) erbij zit.

– W&I is de gemeente, die ook het recht op een uitkering bepaalt;
– Vooral als het bij voorbeeld om schuldhulpverlening gaat is deze argwaan lastig: het gebrek aan onafhankelijkheid van de buurtteams is dan fnuikend;
– Dat ligt bij de Cliëntenraad (Participatie) anders: de onafhankelijkheid daarvan maakt dat (bij voorbeeld in het maandelijkse overleg met W&I-directeur Bas Stam) alles wat mis is kan worden aangekaart.
– Suggestie: zou het kunnen zijn dat een dergelijke onafhankelijkheid er ook komt voor degenen die voor het buurtteam werken;
– Suggestie: zet er een ervaringsdeskundige bij;
– Een voorbeeld dat wordt genoemd waar samenwerking veel oplevert: Het samen optrekken van Schulddienstverlening, Geldbeheer en Een voorbeeld dat wordt genoemd waar samenwerking veel oplevert: Het samen optrekken van Schulddienstverlening, Geldbeheer en U-2Bheard!.

3. Hoe om te gaan met cultuursensitiviteit/diversiteit?

– Migranten en de buurtteams: taal (tolken) blijft een probleem;
– Een kleine maar zéér problematische groep vormen de mensen die vanuit de AWBZ (rijks-financiering) in de WMO (gemeentelijke financiering) zijn beland. De meest schrijnende situaties tref je daar (nog steeds, 2 jaar na de overgang!)
– Het casuïstiekoverleg van de Armoedecoalitie is een goed voorbeeld: daarmee kan meer worden gedaan.

Tot zo ver de inventarisatie. Bij het uitwerken van de thema’s is van belang na te gaan welke werkvormen nuttig kunnen zijn om problemen waar we tegenaan lopen te ondervangen. Het zoeken naar nieuwe werkvormen (hoe communiceer je, hoe krijg je invloed) gaat langzamer dan we willen.

We kunnen proberen tot een set afspraken te komen tussen organisaties van en voor cliënten en de buurtteamorganisatie. Besloten wordt dat we een vervolg op deze bijeenkomst organiseren en dat we één van de drie aangereikte thema’s uitwerken zodat nieuwe werkvormen zichtbaar worden.
Gekozen wordt voor het eerste thema. Een voorbereidingsgroepje zal een en ander uitwerken en de basis leggen voor een vervolgbijeenkomst. Deze zal in het najaar georganiseerd worden.

Documenten m.b.t. het onderzoek dat Saluti/MNU verricht heeft ten behoeve van het thema cultuur sensitief werken kunt u hieronder inzien:

Notitie Cultuursensitiviteit buurtteams Utrecht en Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

Verder worden nog een folder over “Wij-connect” en een Fact-sheet van ” Meetellen in Utrecht” uitgedeeld.

Hier kunt u de PDF-versie downloaden van het verslag.

Nieuwe ‘oefenwebsite’ voor overheidsdienstverlening: www.Uabc.nl

Heeft u ook moeite met websites van de overheid? Bijvoorbeeld met DigiD? Of het aanvragen van een WW-uitkering? Het voldoen aan de sollicitatieverplichtingen WW? Het online maken van een afspraak bij de gemeente Utrecht voor een Identiteitskaart? Het digitaal aanvragen van AOW? Of het uploaden van documenten?

Dan hebben wij goed nieuws. Utrecht heeft het initiatief genomen voor een digitale uitleg- en oefenomgeving. Hierin is samenwerking gezocht met Belastingdienst, UWV, Logius en SVB. Deze omgeving is nu (gratis) beschikbaar op: www.UABC.nl

De gemeente streeft ernaar om dit oefen-aanbod verder uit te breiden in de komende jaren, met nog meer onderdelen van digitale dienstverlening van nog meer partijen. Hierover zijn wij in gesprek met de landelijke organisaties.

Nieuwjaarsborrel MNU 9 januari 2017

Op dinsdagmiddag 9 januari jl. heeft het Maatschappelijk Netwerk Utrecht ingeluid met een nieuwjaarsborrel geschonken in eethuis ‘de Helden’ te Utrecht.

Er was een ruime opkomst waarbij veel handjes zijn geschud en ruimte was om elkaar ‘het beste’ te wensen maar ook om elkaar beter te leren kennen. De voorzitter van het MNU, Wim van Gelder heeft een terugblik gegeven over 2016 en zijn hoop uitgesproken voor het nieuwe jaar.

De aangesloten organisaties van het Maatschappelijk Netwerk Utrecht wenst u deze allen een gezond en een samenwerkend 2017 toe!