Verslag bijeenkomst MNU 1 november 2017

De bijeenkomst start met een casus (interview) tussen Jaap Meeuwsen (lid cliëntenraad participatiewet Utrecht) en Dennis van Elten (ervaringsdeskundige en voorzitter bij een cliëntenraad participatiewet Utrecht).

Casus
Het eerste contact met het Buurtteam Sociaal was n.a.v. het Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van Dennis. Elk jaar wordt er door het buurtteam een indicatie opgesteld. Vervolgens kreeg Dennis contact met het Buurtteam Jeugd i.v.m. zijn zoon omdat hij een ontwikkelingsachterstand heeft. Er is momenteel in het gezin van Dennis contact met de ambulant begeleider, de pré logopedist, de fysiotherapeut, de gezinshulp en de huishoudelijk hulp. In totaal komen er 7 personen over de vloer bij Dennis. De professionals overleggen niet met elkaar dus elke keer moet je je hele verhaal weer vertellen. Dennis zou het fijn vinden als er gewoon 1 persoon per gezin is die het contact onderhoud met alle professionals, 1 casemanager (1 aanspreekpunt en geen 7). Momenteel legt het extra druk op het gezin.

Vragen uit de zaal
Naar aanleiding van de casus komen er vragen vanuit de zaal. Er wordt opgemerkt dat het uitgangspunt van het Buurtteam is: 1 contactpersoon per gezin! In het geval van Dennis zijn er meerdere specialistische professionals die hulp verlenen en dat is nodig omdat deze specialistische taken niet uitgevoerd kunnen worden door het Buurtteam. Het probleem dat Dennis beschrijft is wel bekend bij het buurteam, zij lopen hier zelf ook tegenaan en zijn ook zoeken hoe ze dit het beste kunnen organiseren.
Als vervolg op de casus wordt Dennis verder geïnterviewd. Hij geeft aan dat er veel verschil zit tussen de medewerkers van de buurtteams. Zij doen dezelfde taken maar vullen dat allen anders in. Bij de ene buurtteammedewerker kost dat meer energie dan bij de andere.

Is er een systeem waar de buurtteammedewerkers mee werken waar ze alle gegevens van 1 cliënt kunnen inzien? Ja, deze is er. De cliënt heeft ook het recht om zijn eigen gegevens in te zien, hiervoor kan hij terecht bij de buurtteammedewerker.

Van Generalisten wordt verwacht dat zij alles weten van de problemen die er spelen in een gezin. Het beroep Generalist is nog in ontwikkeling maar deze moet zeker het hele plaatje in beeld hebben.

De zaal splitst zich in 5 groepen om de ervaringen n.a.v. de casus te bespreken.
De vraag hierbij is; wat is de ervaring met de buurtteams en de onafhankelijke cliëntondersteuning?

Plenair
Na een brainstorm in groepjes komt iedereen plenair bij elkaar om de belangrijkste ervaringen te bespreken en waar kunnen we een volgende keer aandacht aan besteden. De bevindingen worden per groepje doorgenomen (zie foto’s).

Overeenkomsten
– Er is behoefte aan informatieverschaffing; hoe vind je elkaar?
– Eigen kracht; hoe ga je daarmee om, vraagt een bepaalde aanpak vanuit de buurtteammedewerker.
– Behoefte aan klantondersteuning; Klantondersteuner U Centraal.
– Regie; thema’s dagbesteding, migranten (NOMU) en schuldhulpverlening.
– Relatie Client/BTO

Vanuit de buurtteams; wie bereiken we niet? Kunnen de cliënt organisaties hier input over geven?
Er gaan veel negatieve verhalen over de buurtteams te ronde. Hoe is de medezeggenschap (collectief en individueel) geregeld. Het is fijn als je weet waar je je signaal kwijt kunt. Durf je als cliënt vrijuit te praten naar de buurtteammedewerker.

Hoe verder?
Onderstaande afspraken zijn gemaakt.
– Welke cliënt-organisaties zijn er? Wat doen ze? Aktie Jaap en Wim maken een lijst
– Zijn er nog inhoudelijke thema’s /vraagstukken die we willen bespreken? Twee personen hebben zich aangemeld om mee te denken. Zij krijgen een uitnodiging via Gertie.
– In het 1e kwartaal van 2018 wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland.