Hier komen de afmetingen

Wonen

Wonen in Utrecht
Binnen het thema ‘wonen’ heeft het MNU er voor gekozen om zich in 2016 te richten op de uitvoering van motie 2015/39. Deze motie is ingediend bij de behandeling van de Woonvisie (juni 2015). Daarin wordt B&W verzocht  om samen met ACO, COSBO-stad, Solgu, Attifa Zorg, Careyn en andere stakeholders woon-zorginitiatieven te stimuleren en te realiseren en hiervoor de regie en een actieve rol op zich te nemen. Ook om ervoor te zorgen dat voortaan alle nieuwbouwwoningen rolstoel en rollator toegankelijk zijn. Het college heeft deze motie overgenomen. Daarmee heeft het college toegezegd zich actief in te zetten voor uitvoering hiervan.
Toen in 2015 bekend dat op de NPD strook in Overvecht plantwikkeling mogelijk was, heeft een aantal MNU organisaties B&W gevraagd voor dat gebied de intentie van motie 39 te realiseren. Dit gebied is- gezien de ligging dicht bij het winkelcentrum en openbaar vervoer – bij uitstek geschikt voor een combinatie van wonen en zorg. B&W was het hiermee eens. Dat was aanleiding voor het MNU een project te starten. De oorspronkelijke naam “Hart van Overvecht’ is later gewijzigd in ‘NPD-strook’, overeenkomstig de benaming van dit gebied door de gemeente.

Project Hart van Overvecht/NPD-strook
Dit project is medio april 2016 van start gegaan. Doel van dit project was om de visie van het MNU te geven op toegankelijkheid en het stimuleren van woon(zorg-) initiatieven in het algemeen en – als pilot – specifiek voor de NPD strook Overvecht. Om invloed te kunnen uitoefenen was het noodzakelijk om vóór 1 juni 2016 een zogenoemde ‘Zienswijze’ op te stellen als reactie op het Stedelijk Programma van Eisen (SPvE) van de gemeente voor dit gebied..
Op 31 mei 2016 is de MNU-is de ‘Zienswijze’ afgerond en ingediend bij de gemeente. [ graag doorklik-mogelijkheid naar de Zienswijze]. De ‘Zienswijze’ is een goed resultaat, zeker gezien het krappe tijdsbestek dat daarvoor beschikbaar was (vijf weken!).
Verheugend is dat de gemeente medio oktober heeft laten weten de Zienswijze integraal over te nemen en als bijlage te voegen bij het Stedelijk Programma van Eisen dat binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het B&W en vervolgens aan de gemeenteraad. Daarmee wordt onze Zienswijze betrokken bij de afweging voor de definitieve keuze van de projectontwikkelaar. Bovendien wordt niet de hoogste grondopbrengst maar kwaliteit het criterium voor de keuze van de projectontwikkelaar. Dit resultaat is zeer positief, zeker in het besef dit project voor het MNU een pilot is voor de aanpak van meerdere locaties in de toekomst.
Dit project is – hoewel formeel afgerond –  vindt haar vervolg in twee activiteiten:

1. Selectie van projectontwikkelaars
Namens het MNU wordt deelgenomen aan de (voor)selectiegesprekken van projectontwikkelaars.
Zoals vermeld wordt onze Zienswijze betrokken bij de afwegingen en bovendien is niet de hoogste grondopbrengst bepalend bij de keuze, maar de kwaliteit.

2. Realisatie van structurele uitvoering van motie 39.
Project Motie 39
Om tot een structurele uitvoering van motie 39, zodat wonen en zorginitiatieven ook werkelijk gerealiseerd worden, is er voor gekozen om via een stedelijke bijeenkomst aandacht daarvoor te vragen en met het college tot afspraken te komen. Hiertoe is de projectgroep Motie 39 van start gegaan. De bijeenkomst – toegankelijk voor bewoners en professionals – wordt gehouden op 2 december 2016 in het UCK, Domplein 6, te Utrecht. De voorbereiding is in volle gang.

Commissie Stad en Ruimte – 14 februari 2017
Locatie:  Raadzaal
Aanvang: 20:00 uur
Eindtijd:  21:50 uur

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de NPD-strook aan de Brailledreef in het Centrumgebied van Overvecht.

Het betreft een gedeeltelijke herinrichting van het Centrumgebied Overvecht. Het SPvE maakt de bouw van een studentenwoontoren, en de bouw van circa 180-360 woningen voor starters en senioren mogelijk, in de plinten van de gebouwen komt plek voor commerciële ruimten. Doel is een nieuwe stedelijke buurt in het Centrumgebied te creëren, waarin gemengde doelgroepen met elkaar wonen en gebruik maken van de voorzieningen in de plint. Een van de uitgangspunten bij de herinrichting is het verkeersveiliger maken van het gebied.

Voorstel_7430
SPvE NPD strook KWADRANT
Tweekolommenstuk SPvE 10 11 2016