Hier komen de afmetingen

Projecten Maatschappelijk Netwerk Utrecht

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht (MNU) maakte eind 2015 een vliegende start. Alle organisaties in het cluster hadden al (meer of minder intensief) met andere organisaties te maken gehad, al raakte men in de loop van 2016 beter met elkaar bekend en is er frequenter samengewerkt.

Al voordat het MNU een beleid t.a.v. het uitvoeren van projecten had vastgesteld, was door de in het MNU deelnemende partijen al een aantal gezamenlijke acties ondernomen.

Projecten van de voorlopers het MNU:

 

Thema Deelnemende partijen start afronding resultaat
Aanvulling op de gemeentelijke Woonvisie: beleid op huisvesting van doelgroepen ACO

Cosbo

Saluti

Solgu

 

voorjaar 2015 4 juni 2015 Motie 39

(2015/M39)

*Cultuursensitief werken en bereik van buurtteams.

* hoe zit het met het gebruik van netwerken, zelfredzaamheid en wat te verwachten van cliënten

Saluti

Cosbo

Vrijwilligers-centrale

voorjaar 2015 23 juni 2015 Expertmeeting ‘Buurtteams Sociaal’
Eigen bijdragen WMO WMO-cr

Solgu

Cosbo

dec 2015 juli 2016 Advies aan B&W

Projecten deelnemers MNU:

Thema Deelnemende partijen start afronding resultaat
Etnisch

ondernemerschap

Saluti

Art 1

jan 2016 juni 2016

Gesprek met gemeente

Voorbereiding bijeenkomst gemeente, KvK, ondernemers, politiek, najaar 2017
Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) NPD-strook Overvecht ACO

Cosbo

Saluti

Solgu

coördinatie:

Social Impact Factory

12 april 2016 eind mei 2016 * MNU-zienswijze SPvE met voorwaarden voor levensloop- en zorgbestendige woonvormen

* Aanvullingen:

– maatschappelijke functies,

– toegankelijke woonomgeving

– ook voor ouderen met een niet-NL-achtergrond

Stedelijke bijeenkomst langer zelfstandig thuis wonen

(uitvoering 2015 M39)

ACO

Cosbo

Saluti

Solgu

 

april 2016 2 dec 2016

100-tal deelnemers uit diverse betrokken geledingen *)

Overleg met wethouders (over aanjaagfunctie).

Voortgaande discussie met div. Utrechtse

woon(zorg)initiatieven

Verkenning cultuursensitief werken buurtteams Saluti

Cosbo

ACO

Vrijwilligers-netwerk

MMU (Migr Meldpunt Utrecht)

april 2016 9 februari 2017

Ronde tafel-gesprek met buurtteams,

wethouder,

ambtenaren gemeente *)

Voorstellen voor aanpak, keuze prioriteitswijken.

Thema bijeenk ACO

Wordt vervolgd richting begin 2018.

Voorbereiding bouwproject Overvecht ACO

Cosbo

Saluti

Solgu

 

sept 2016

Uitwerking MNU-zienswijze

(als onderdeel van SPvE)

 

juni 2017 * gemeentelijke initiatievenmarkt

* selectie inschrijvers/ bouwers woon(zorg)concepten voor ouderen in de nieuwbouw NPD-strook Overvecht en maatschappelijke functies.

Roze 60 plussers COSBO

LHBT

Najaar 2016 September /Oktober 2017 Onderzoek door Universiteit Leiden i.s.m. de Gemeente Utrecht.
Vervolg Eigen bijdragen WMO WMO-cr

Solgu

Cosbo

n.a.v. discussie over hulp bij huishouden najaar 2016 22 febr 2017 Gesprek met wethouder Utrecht contact met CAK; verbetering voorlichting; hulp door buurtteams
Kansenkaart

Woonzorginitiatieven

(uitwerking 2015 M39)

ACO

Cosbo

Saluti

Solgu

n.a.v. bijeenkomst 2 dec en gesprek met wethouders Voorjaar 2017 Voorbereiden kansenkaart voor Utrecht
Check beleidsregels WMO 2017 Solgu

Cosbo

Wmo-cr

n.a.v. verbeterplan hulp bij huishouden 2016 en febr 2017 mei 2017 Geïnventariseerd en naar beleids-ambtenaren gecommuniceerd: verschillen tussen beleid en beleidsregels

Samenwerking bevorderen met andere partijen:

Thema Deelnemende partijen start afronding resultaat
Kennis maken Positionering MNU met:

Gemeente;

Andere clusters;

Buurtteams en andere uitvoerders.

 

MNU (allen)

 

zomer 2016 30 nov 2016

 

Update voor bij de cluster-discussie betrokken partijen.

Afspraken voor nadere samenwerking

Belangen-behartiging MNU (allen)

 

30 maart 2017

 

Diverse cliëntenraden, adviesraden etc. wisselden ervaringen uit

Naast de MNU-projecten, wordt door deelnemers samengewerkt:

Afstemmen inbreng t.b.v. gemeentelijk beleid

  • Ten behoeve van inbreng betreffende Huishoudelijke ondersteuning (15-9-2016) richtten WMO-cr, ACO, Solgu en Cosbo zich gezamenlijk tot de raadsleden.
  • Bij de commissie Mens en Samenleving (6 oktober 2016) betreffende het Rekenkameronderzoek: ‘Hulp bij maatwerk. Een onderzoek naar de hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo 2015’was er een gezamenlijk commentaar richting woordvoerders.
  • In een vergadering van het kernteam (21 april 2016) is met de betrokken ambtenaar gesproken over Utrechtse Antidiscriminatie Agenda “Verschillend, niet apart”.

Adhesiebetuigingen

Alle organisaties werden uitgenodigd adhesie te betuigen aan:

  • petitie ‘In 2020 geen zwerfjongeren meer’ U 2B Heard! (april 2017)
  • “Laat iedereen meedoen en zorg voor voldoende inkomen.” Armoedecoalitie (maart 2017)